Roczna Koncepcja Pracy Przedszkola

ROCZNA KONCEPCJA

PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 „Bajeczka”

2017/2018

Temat przewodni:

Bezpieczny przedszkolak

Wiem jak być bezpiecznym i zdrowym przedszkolakiem”.

WIZJA

Nasz wychowanek:

zna przepisy ruchu drogowego
• rozumie niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zachowaniem się w domu, przedszkolu, na ulicy
• zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, niebezpiecznych przedmiotów czy substancji
• rozumie niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowego zachowania się: np. zabawa zapałkami, ostrymi przedmiotami
• kształtuje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• nabywa nawyki odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

MISJA


Zadaniem przedszkola, jako jednej z pierwszych instytucji, z którą styka się dziecko, jest zapewnienie mu najważniejszej z potrzeb – potrzeby bezpieczeństwa. Dzieci powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni i na podwórku przedszkolnym. Powinny też darzyć zaufaniem pracowników przedszkola. Nie mniej ważne jest nauczenie dzieci, by one same mogły zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie .

Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć, trzeba w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Celem takich zajęć powinno być wykształcenie u dziecka umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań.

CELE GŁÓWNE:

 1. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, w domu, na spacerach i wycieczkach
 2. Zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w tych sytuacjach
 3. Uczenie unikania zagrożeń
 4. Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa
 5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie
 6. Zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa zdrowia

Obszar: Baza

ZADANIA:

 1. Doposażenie biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje oraz literaturę fachową.
 2. Wzbogacenie płytoteki przedszkolnej
 3. Doposażenie gabinetu dydaktycznego o nowe pomoce, w tym: plansze demonstracyjne, historyjki obrazkowe, gry edukacyjne i inne
 4. Zakup kamizelek i elementów odblaskowych
 5. Wyposażenie nowych oddziałów w tabliczki informacyjne oraz apteczki pierwszej pomocy
 6. Zorganizowanie kącika w salach dydaktycznych nt. bezpieczeństwa
 7. Wyposażenie ogródka przedszkolnego w bezpieczny sprzęt zabawowy
 8. Stałe i sukcesywne podnoszenie standardu budynku przedszkola oraz otoczenia
 9. Pozyskiwanie środków finansowych na materiały oraz sprzęty zwiększające bezpieczeństwo dzieci

Obszar: Kadra

ZADANIA:

 1. Stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego kadry zgodnie z potrzebami i planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
 2. Zorganizowanie w ramach WDN warsztatów i szkoleń w celu zapoznania się z możliwością wykorzystania form pracy z dziećmi m.in. zajęcia z autochodzikiem
 3. Udział nauczycielek w kursach, warsztatach, szkoleniach w ramach zewnętrznego doskonalenia na temat różnych metod stosowanych w pracy z dziećmi (min. udział w szkoleniu z pierwszej pomocy )
 4. Uczestnictwo całej Rady Pedagogicznej w realizacji przyjętych programów autorskich ( m.in. Program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla dzieci 4-6 letnich)
    1. Obszar: Organizacja i zarządzanie

 1. Przeprowadzenie przeglądu technicznego obiektów przedszkolnych, w tym dróg komunikacyjnych, placów zabaw, urządzeń elektrycznych.
 2. Wdrażanie programu autorskiego: Program edukacji bezpieczeństwa komunikacyjnego dla dzieci 4-6 letnich
 3. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Starogardzie Gd., Strażą Miejską oraz Instruktorem Nauki Jazdy.
 4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną.
 5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 6. Ścisła współpraca z psychologiem zatrudnionym w przedszkolu
 7. Współpraca z Ratownictwem Medycznym oraz Ośrodkiem Zdrowia

Medyk”

 1. Współpraca ze specjalistą do spraw BHP
 2. Przeprowadzenie przy udziale dzieci ćwiczeń pozorujących zagrożenie pożarem, awarią urządzeń wodociągowych i elektrycznych.
 3. Współpraca z informatykiem
 4. Współpraca ze schroniskiem OTOZ Animals w Starogardzie Gd.
 5. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1

Obszar: Proces dydaktyczno – wychowawczy

 1. Przeprowadzanie pogadanek – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. – w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „ dobrze” – „ źle”.
 2. Pierwsza pomoc – jak pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwać pomoc – ćwiczenia.
 3. Zorganizowanie spotkania policjantem, strażnikiem miejskim oraz instruktorem nauki jazdy. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych.
 4. Wycieczka do siedziby straży pożarnej. Po prezentacji, rozmowa ze strażakiem na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu i przedszkolu oraz postępowania wypadku zagrożenia.
 5. Przeprowadzanie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszych grupach można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi ( a nawet znajomymi), którzy proponują poczęstunek, chcą poznać adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.
 6. Spotkanie z specjalistą od technik komputerowych. Po ciekawej prezentacji, rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci ( szczególne uczulenie na przekazywanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).
 7. Wycieczka do schroniska dla zwierząt, albo wizyta w przedszkolu psa z treserką (lub innego zwierzęcia). Po prezentacji, rozmowa nt. kontaktu z nieznajomymi, obcymi i dzikimi zwierzętami. Uczulenie dzieci na bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi zwierzętami, zachowanie ostrożności, zasady postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
 8. Przeprowadzenie spotkania z lekarzem lub pielęgniarką albo wycieczka do gabinetu lekarskiego. Po prezentacji podstawowych urządzeń i zabiegów, rozmowa o bezwzględnym zakazie korzystania z lekarstw z apteczki domowej. Uświadomienie dzieciom o śmiertelnym niebezpieczeństwie zażywania wszelkich, zwłaszcza nieznanych, medykamentów.
 9. Konwersatorium nt „Szanuj swoją koleżankę i swojego kolegę. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie” – w formule stosownej do grup wiekowych.
 10. Prawa i obowiązki dziecka – konwersatorium.

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Poniżej zamieszczone zostały instytucje, z którymi planujemy współpracę w roku szkolnym 2017/2018:

Lp. Nazwa instytucji Uwagi
1. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

Księgarnie

Wydawnictwa Literackie

Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
3. Starogardzkie Centrum Kultury i kino „Sokół” j/w
4. Powiatowa Komenda Policji j/w
5. Państwowa Straż Pożarna j/w
6. Straż Miejska j/w
7. NZOZ „Medyk”, ul. Juranda ze Spychowa Organizowanie spotkań z pracownikami Służby Zdrowia i wycieczek do Ośrodka Zdrowia wg potrzeb.
8. Parafia p.w. NMP Matki Kościoła Kontynuacja spotkań zaplanowanych przez nauczycielki.
9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim Szczegółowy plan współpracy w załączeniu
10. Lokalne firmy w celu pozyskiwania środków finansowych Zapraszanie na uroczystości. Sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy.
11. Lokalne media /Gazeta Kociewska, Starogardzka Telewizja Kablowa/ Zawiadamianie o uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

Relacja z tych imprez i uroczystości w lokalnych mediach.

Zamieszczanie w miarę możliwości artykułów autorstwa nauczycieli z naszego przedszkola.

12. Ośrodek Sportu i Rekreacji Udział dzieci z przedszkola w Olimpiadzie Przedszkolnej.

Przygotowanie rodziców i dzieci do konkursów.

13. Instytucje kulturalno-oświatowe Udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych
14. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Udział w konkursach plastycznych, przedstawieniach teatralnych, wystawach.
15. Kapela Kociewska Zapraszanie na uroczystości,udział dzieci w występach kapeli.
16. Państwowa Szkoła Muzyczna udział w koncertach muzycznych
17. Teatr Muzyczny w Gdyni udział w koncertach muzycznych
18. Schronisko OTOZ Animals W Starogardzie Gd. Organizowanie spotkań z pracownikami schroniska i wycieczek. Zbiórka żywności
19. Klub Sportowy „Beniaminek 03” Kontynuacja innowacji „ Mały sportowiec”
20. L-Team Nauka Jazdy Spotkanie z instruktorem jazdy – dotyczy zagadnień bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze

PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Kontynuacja współpracy z Biblioteką w roku szkolnym 2017/2018 p. Dyrektor,

Nauczycielki grup, pracownicy biblioteki

Cały rok
2. Wycieczka do Biblioteki

 • spotkanie z książką dla dzieci,
 • poznanie zasad korzystania z biblioteki i czytelni,
 • kontynuacja akcji czytania dzieciom przez osoby dorosłe,
 • zapoznanie z literaturą dziecięcą
 • stwarzanie sytuacji do wypowiadania się na temat poznanych utworów literatury dziecięcej, inicjowanie zabaw w oparciu o treść,
 • spotkania z pracownikami biblioteki i księgarni w przedszkolu
 • zapoznanie z poezją dziecięcą
Nauczycielki grup,

p. bibliotekarki,

Cały rok
3 Zakup nowych pozycji literatury dziecięcej i fachowej do biblioteki przedszkolnej Dyrektor przedszkola,

Rada Rodziców

Cały rok

PLAN WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 1

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Rozmowy z pedagogiem szkolnym w celu podzielenia się informacjami na temat dzieci – absolwentów i dzieci realizujących w przedszkolu i szkole obowiązek rocznego przygotowania Nauczycielki grup

Dyrektor przedszkola

Cały rok
2. Organizowanie inscenizacji wierszy Nauczycielki grup Cały rok
3. Zapraszanie dzieci ze szkoły na okazjonalne uroczystości oraz imprezy przedszkolne Nauczycielki grup Cały rok
4. Wycieczki do szkoły na przedstawienia przygotowane przez dzieci klas I-III Nauczycielki grup Według zaproszeń
5. Wycieczki do szkoły celem przygotowania dzieci na spotkanie ze szkołą Nauczycielki grup starszych Wg planów miesięcznych

Czerwiec 2018

6 Zapraszanie uczniów Szkoły Podstawowej do czytania dzieciom w ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” Nauczycielki grup Cały rok

PLAN WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIMI PRZEDSZKOLAMI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Zaproszenie do udziału w corocznym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez naszą placówkę Dyrektor

Rodzice,

Nauczycielki

Styczeń

2018 r.

2 Udział dzieci w corocznym Przeglądzie Tańców Dziecięcych organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina” Dyrektor

Rodzice,

Nauczycielki

Kwiecień 2018r.
3 Udział dzieci w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Kolorowe piosenki” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne

Nr 3 „Miś Uszatek”

Dyrektor

Rodzice,

Nauczycielki

Maj 2018r.
4 Udział dzieci w corocznym Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 „Modraczek” Dyrektor

Rodzice,

Nauczycielki

Marzec 2018r.
5 Udział dzieci w wystawie prac plastycznych organizowanej przez Miejskie Przedszkole Publiczne

Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor

Nauczycielki

Rodzice

Czerwiec

2018r.

PLAN WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Kontynuacja współpracy z Powiatową Komendą Policji /Policja Drogowa/ „Bądź bezpieczny na drodze” Nauczycielki grup,

Komendant wydziału

Cały rok
2. Spotkanie z policjantami w celu zapoznania dzieci z ich pracą Nauczycielki grup,

Komendant policji,

Dyrektor przedszkola

Cały rok
3. Włączenie Policji do sprawdzenia stanu autokarów /wszelkie wycieczki, wyjazdy/ Dyrektor przedszkola,

Komendant policji

Wg potrzeb

PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Kontynuacja współpracy z Państwową Strażą Pożarną

 • ustalenie działań na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Pomoc Straży Pożarnej w organizacji i przebiegu festynu integracyjnego z udziałem dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym Dyrektor przedszkola,

Rada Rodziców,

Obsługa,

Nauczycielki,

Straż Pożarna

Wrzesień 2017r.
3 Wycieczka do Straży Pożarnej z dziećmi grup starszych powiązana z pokazem strażaków Nauczycielki grup starszych,

Rodzice,

strażacy

Maj/czerwiec 2018
4. Odwiedziny strażaków w naszej placówce Dyrektor

Nauczycielki grup

Wg potrzeb

PLAN WSPÓŁPRACY Z STRAŻĄ MIEJSKĄ

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Nawiązanie współpracy z Strażą Miejską Nauczycielki grup,

Komendant straży

Cały rok
2. Spotkanie ze strażnikami w celu zapoznania dzieci z ich pracą Nauczycielki grup,

Komendant straży,

Dyrektor przedszkola

Cały rok

PLAN WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWOWĄ SZKOŁĄ MUZYCZNĄ I TEATREM MUZYCZNYM W GDYNI

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Kontynuowanie współpracy

- ustalenie działań na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Organizowanie wyjść na koncerty do Szkoły Muzycznej Dyrektor przedszkola,

Nauczycielki grup

Cały rok
3. Zapraszanie uczniów Szkoły Muzycznej do występów artystycznych na terenie przedszkola Dyrektor przedszkola,

Nauczycielki grup

Cały rok
4. Koncerty muzyczne „Bajnutek” na terenie przedszkola – artyści z Teatru Muzycznego Dyrektor przedszkola,

Nauczycielki grup

Co 2 miesiące
5. Wyjazd do teatru Muzycznego w Gdyni na koncert galowy Dyrektor przedszkola,

Nauczycielki grup

Czerwiec 2018

PLAN WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Kontynuacja współpracy z Poradnią

 • ustalenie działań na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Zaproszenie pracowników poradni na zebrania z rodzicami Dyrektor przedszkola W miarę potrzeb
3. Obserwacja działań dzieci w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez psychologa lub pedagoga Dyrektor przedszkola, nauczycielki W miarę potrzeb
4. Informowanie rodziców o potrzebie przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka, zachęcanie do współpracy z Poradnią Dyrektor przedszkola, nauczycielki, rodzice Cały rok Na wniosek rodzica

PLAN WSPÓŁPRACY ZE STAROGARDZKIM CENTRUM KULTURY I KINEM „SOKÓŁ”

Lp. Zadanie do wykonania Osoba odpowiedzialna Termin wykonania Uwagi
1. Kontynuowanie współpracy z SCK i kinem „Sokół”

 • ustalenie działań na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor przedszkola Cały rok
2. Organizowanie wyjść do kina na seanse filmowe i przedstawienia teatralne Dyrektor przedszkola,

Nauczycielki grup

Dwa razy w roku
3. Wyjścia na wystawy organizowane przez Galerię A Dyrektor SCK Nauczycielki grup W miarę potrzeb
4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci z naszego przedszkola w SCK Wicedyrektor,

Nauczycielki grup,

Kierownik SCK

Wg ustalonego terminu

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p. ZADANIA

DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

FORMY REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
I. Zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola oraz dokumentami prawnymi m.in. Statut Przedszkola. Omówienie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka (upoważnienie osób do odbioru dziecka). Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola. Podstawa Programowa. Program dydaktyczno – wychowawczy. Roczny plan pracy przedszkola. Spotkania ogólne. Spotkania w poszczególnych grupach. Wrzesień 2017r. Dyrektor

Wychowawcy

grup

II. 2.Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

3. Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola. Współpraca dotyczy m.in.:

- opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora,

- wspierania działalności przedszkola poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

- oceny pracy nauczyciela;

- zagadnień wychowawczych i dydaktycznych.

4. Rada rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkuje fundusze zgodnie z regulaminem swojej działalności.

Spotkania z rodzicami.

Posiedzenia Rady Rodziców;

Zebrania Rady Pedagogicznej;

Spotkania z Dyrektorem.

Dofinansowanie imprez, uroczystości i wycieczek

Wrzesień 2017

Na bieżąco zgodnie z wymogami i kompetencjami.

Według Rocznego Planu Pracy Przedszkola i Kalendarium uroczystości

Dyrektor,

wychowawcy grup,

Dyrektor, rodzice,

Dyrektor,

Rada Rodziców,

III. 5. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Wymiana informacji o dziecku, jego możliwościach rozwojowych, postępach. Wspólne wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

Spotkania grupowe.

Rozmowy indywidualne.

Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności.

Uroczystości przed-szkolne wg kalendarium, zajęcia otwarte.

Propozycje pracy z dzieckiem w domu.

Proponowanie pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przez cały rok szkolny wg. Potrzeb

Do końca kwietnia każdego roku;

Wychowawcy grup;

Wychowawcy 5- 6 latków

IV.

V.

5.Adaptacja dzieci w przedszkolu. Spotkania o tematyce adaptacyjnej w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie dziecka do przedszkola.

7. Zapoznawanie rodziców z organizacją przedszkola, sposobami realizacji podstawy programowej. Bieżące zapoznawanie rodziców z wydarzeniami w przedszkolu.

8. Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych. Współorganizacja wycieczek, imprez i uroczystości.

Zachęcanie do aktywnego udziału rodziców w imprezach i konkursach.

Spotkania z rodzicami celem wymiany do-świadczeń między rodzicami a nauczycielem

Drzwi otwarte” – poznanie przez dzieci i rodziców przedszkola.

Rozmowy indywidualne nauczycielki i rodzica.

Materiały na Gazetce ściennej, Zajęcia otwarte o różnorodnej tematyce.

Współpraca przy organizacji np. Dnia Babci i Dziadka, , Balu Karnawałowego, konkursy, festyny itp.

Czerwiec/ Sierpień 2017

Wg. Planu pracy w grupie,

Na bieżąco,

Wg. Kalendarium,

Dyrektor,

Wychowawcy grup

Dyrektor,

Nauczycielki

Nauczycielki,

VI. 9. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

10. Sukcesy dzieci – sukcesem nas wszystkich.

Artykuły w lokalnych mediach, na stronie internetowej,

Płyty ze zdjęciami – całoroczne wydarzenia z życia grupy.

Wg. potrzeb Dyrektor,

Nauczycielki grup,

VII. 11. Ewaluacja działalności przedszkola i współpracy organów przedszkola z rodzicami. Aktywny udział rodziców i nauczycieli w prowadzonych badaniach.

(Ankiety, rozmowy, wywiad dla rodziców i nauczycieli

Kwiecień/ Maj 2018 Powołany zespól nauczycieli

Roczna koncepcja

pracy dydaktyczno – wychowawczej

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8

BAJECZKA”

w Starogardzie Gdańskim

na rok szkolny 2017/2018