Roczna Koncepcja Pracy Przedszkola

Roczna koncepcja

pracy dydaktyczno – wychowawczej

Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 8

BAJECZKA”

w Starogardzie Gdańskim

na rok szkolny 2018/2019

Temat przewodni:

Kreatywny przedszkolak

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum

WIZJA

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania talentów, umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

MISJA

Nasze przedszkole: zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwija uzdolnienia, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, kształtuje postawy moralne, proekologiczne, promuje zdrowie fizyczne i psychiczne, przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka, organizuje sprawne zarządzanie placówką, analizuje i ocenia efekty swojej pracy. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania, kreatywność, otwartość nauczycieli gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. W miarę możliwości udoskonalana jest baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenie co wpływa na wysoki poziom pracy.

Cele główne:

 • tworzenie warunków i atmosfery sprzyjającej rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w różnych formach działalności
 • wspomaganie rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego, społeczno- moralnego oraz osobowości dziecka
 • budzenie i rozwijanie kreatywności
 • wielokierunkowe wspieranie uzdolnień
 • budowanie systemu wartości
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne i kulinarne
 • rozwijanie empatii, zaufania do siebie, zaufania do grupy rówieśniczej

 

Wielokierunkowa aktywność dziecka:

Fizyczny rozwój dziecka

 • inicjuje zabawy wykorzystując materiały użytkowe, w tym materiał naturalny
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach

 • usprawnia motorykę poprzez poznawanie cech przedmiotów

 • podejmuje próby samodzielnego eksperymentowania na podstawie zdobytych wiadomości

 • potrafi wykorzystać swoją wyobraźnie do stworzenia pracy

Emocjonalny rozwój dziecka

 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • bez skrępowania potrafi pokazać wszystkim swoje talenty i zdolności
 • jest twórcze i spontaniczne

 • rozumie potrzebę rozwijania uzdolnień i zamiłowań
 • uczy się wrażliwości estetycznej

Społeczny rozwój dziecka

 • przyjmuję postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i języków
 • podejmuje spontanicznie różnorodną działalność zgodnie z zainteresowaniami
 • szanuje potrzeby i zainteresowania innych dzieci
 • kształtuje umiejętności współpracy i poczucie odpowiedzialności
 • chętnie bierze udział w konkursach i przedstawieniach przedszkolnych oraz poza przedszkolnych

Poznawczy rozwój dziecka

 • chętnie uczestniczy w zajęciach badawczych
 • potrafi wypowiadać się na temat obserwowanych zjawisk, opisując przyczynę i skutek ich powstania
 • próbuje formułować wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
 • nabywa doświadczenia artystyczne w różnych technikach
 • potrafi zainspirować się obserwacją świata, przyrody, muzyką, literaturą, światem fantazji i wyobraźni w tworzeniu prac

Obszar: Baza

ZADANIA:

 1. Doposażenie biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje oraz literaturę fachową.
 2. Wzbogacanie sali przeznaczonej na kółko badawcze.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych na wyposażenie „Sali Działań Badawczych” oraz literatury fachowej.
 4. Wystawa prac dzieci z kółek zainteresowań.
 5. Wzbogacenie płytoteki przedszkolnej.
 6. Doposażenie gabinetu dydaktycznego o nowe pomoce, w tym: plansze. demonstracyjne, historyjki obrazkowe, gry edukacyjne i inne.
 7. Wzbogacenie garderoby o nowe rekwizyty i stroje.
 8. Zorganizowanie kącików kreatywnych w salach dydaktycznych.
 9. Wyposażenie ogródka przedszkolnego w sprzęt zabawowy.
 10. Stałe i sukcesywne podnoszenie standardu budynku przedszkola oraz otoczenia.
 11. Pozyskiwanie środków finansowych na materiały oraz sprzęty pobudzające inwencję twórczą dzieci.

Obszar: Kadra

ZADANIA:

 1. Stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego kadry zgodnie z potrzebami i planem pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 2. Zorganizowanie w ramach WDN warsztatów i szkoleń rozwijających uzdolnienia oraz wyobraźnię twórczą dziecka.
 3. Udział nauczycielek w kursach, warsztatach, szkoleniach w ramach zewnętrznego doskonalenia na temat różnych metod stosowanych w pracy z dziećmi.
 4. Uczestnictwo Rady Pedagogicznej w realizacji przyjętych programów autorskich.
    1. Obszar: Organizacja i zarządzanie

 1. Organizacja pracy kółek zainteresowań (plastycznego, tanecznego , teatralnego, sportowego oparta na współdziałaniu nauczycielek z rodzicami i dziećmi.
 2. Zorganizowanie kółka badawczego – „ Mały odkrywca”.
 3. Współpraca z Galerią „A” w Starogardzkim Centrum Kultury.
 4. Współpraca z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.
 5. Współpraca ze PSP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gd.
 6. Zorganizowanie wystawy twórczych prac dzieci.
 7. Wdrażanie programów autorskich.

Obszar: Proces dydaktyczno – wychowawczy

 1. Zajęcia plastyczno – techniczne: zajęcia realizowane w grupach „ Pomysłowe przedszkolaki”.

 2. Przedstawienia teatralne: uroczystości przedszkolne zorganizowane dla zaproszonych gości oraz innych grup przedszkolnych.

 3. Poznawanie nowych środków artystycznego wyrazu – głos. Wykorzystanie własnego potencjału wokalno – aktorskiego; ćwiczenia artykulacji i emisji głosu.

 4. Wytwarzanie odpowiedniego klimatu do odbierania i wyrażania przeżyć artystycznych.

 5. Pobudzanie dzieci do twórczości, dyskretne uczestnictwo w pracy twórczej dzieci, odpowiedni dobór technik plastycznych i zapewnienie dzieciom satysfakcji z wykonywanych prac, demonstrowanie ich w „Galerii Prac Plastycznych”.

 6. Umożliwienie dzieciom kontaktów z pięknem sztuki w ramach działań kółek zainteresowań. Organizowanie różnych form twórczej aktywności dziecka.

 7. Organizowanie spotkań z różnego rodzaju twórcami na terenie przedszkola lub poza nim: aktor, muzyk, plastyk, pisarz.

 8. Wykorzystanie muzyki wybranych kompozytorów do tworzenia prac plastycznych zgodnie ze swoimi wrażeniami i odczuciami. Przenoszenie na papier radosnych i smutnych przeżyć.

 9. Udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą organizowanych na terenie przedszkola i poza nim, eksponowanie prac dzieci.

 10. Stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci.

 11. Słuchanie literatury przez nauczycieli lub zaproszonych gości – codzienne czytanie bajek w różnych częściach dnia.

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

L.p. RODZAJ WSPÓŁPRACY FORMY REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIE -DZIALNE
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty
 • Wyjścia do Biblioteki
 • Lekcje biblioteczne
 • Konkursy
 • Cała Polska czyta dzieciom
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Henryka Sienkiewicza
 • Rozmowy z pedagogiem szkolnym
 • Przedszkole /Szkoła – zaprasza dzieci na okazjonalne uroczystości oraz imprezy
 • Wizyta w szkole” – zapoznanie z budynkiem i rozkładem pomieszczeń
 • Akcja „Poczytaj mi przyjacielu”
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup

3. Miejskie Przedszkola Publiczne oraz Przedszkola Niepubliczne
 • Udział w corocznym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez naszą placówkę
 • Udział dzieci w corocznym Przeglądzie Tańców Dziecięcych organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10 „Słoneczna Kraina”
 • Udział dzieci w Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Kolorowe piosenki” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 „Miś Uszatek”
 • Udział dzieci w corocznym Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 „Modraczek”
 • Udział dzieci w wystawie prac plastycznych organizowanej przez Miejskie Przedszkole Publiczne

Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 • Udział dzieci w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej organizowanej przez Przedszkole Niepubliczne „ Plastuś”
 • Udział w Konkursie Piosenki Religijnej organizowanej przez Przedszkole Niepubliczne „ Arka Noego”
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup

4. Starogardzkie Centrum Kultury
 • Wyjścia na wystawy organizowane przez Galerię A
 • Udział warsztatach/ uroczystościach organizowanych przez SCK
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci z naszego przedszkola w SCK
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup

5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej
 • Udział w konkursach
 • Udział w przedstawieniach teatralnych, wystawach
 • Spotkania Kapelą Kociewską i Kociewskimi Aniołkami
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup

6. Klub Sportowy „Beniaminek 03”
 • Kontynuacja innowacji

Mały sportowiec”

 • Przygotowanie dzieci do udziału
 • Udział dzieci w zawodach i turniejach sportowych
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup, nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe, trener z klubu sportowego

7. Lokalne media /Gazeta Kociewska, Starogardzka Telewizja Kablowa
 • Zawiadamianie o uroczystościach i imprezach przedszkolnych
 • Relacja z tych imprez i uroczystości w lokalnych mediach
 • Zamieszczanie w miarę możliwości artykułów autorstwa nauczycieli z naszego przedszkola
Cały rok Dyrektor,

nauczyciele

8. Państwowa Szkoła Muzyczna
 • Organizowanie wyjść na koncerty do Szkoły Muzycznej
 • Zapraszanie uczniów Szkoły Muzycznej do występów artystycznych na terenie przedszkola
Cały rok Dyrektor, wychowawcy grup
9. Teatr Muzyczny

w Gdyni

 • Koncerty muzyczne „Bajnutek” na terenie przedszkola – artyści z Teatru Muzycznego
Cały rok Dyrektor
10. Lokalne firmy w celu pozyskiwania środków finansowych
 • Zapraszanie na uroczystości. Sponsorowanie przez firmy nagród na konkursy
Cały rok Dyrektor,

nauczyciele

11. NZOZ „Medyk”
 • Organizowanie spotkań z pracownikami Służby Zdrowia
 • Wycieczki do Ośrodka Zdrowia
Cały rok nauczyciele
12. Schronisko OTOZ Animals
 • Organizowanie spotkań z pracownikami schroniska i wycieczek
 • Zbiórka żywności dla zwierząt
Cały rok nauczyciele
13. Powiatowa Komenda Policji
 • Kontynuacja współpracy z Powiatową Komendą Policji /Policja Drogowa/ „Bądź bezpieczny na drodze”
 • Spotkanie z policjantami w celu zapoznania dzieci z ich pracą
 • Włączenie Policji do sprawdzenia stanu autokarów /wszelkie wycieczki, wyjazdy
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup,

14. Państwowa Straż Pożarna
 • Kontynuacja współpracy z Państwową Strażą Pożarną
 • Pomoc Straży Pożarnej w organizacji i przebiegu festynu integracyjnego z udziałem dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym
 • Wycieczka do Straży Pożarnej z dziećmi grup starszych powiązana z pokazem strażaków
 • Odwiedziny strażaków w naszej placówce
Cały rok Dyrektor

Wychowawcy

grup,

PLAN WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

L.p. RODZAJ WSPÓŁPRACY FORMY REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIE -DZIALNE
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Kontynuacja współpracy z Poradnią
 • ustalenie działań na rok szkolny 2018/2019
 • Konsultacje specjalistów i nauczycieli z pracownikami Poradni – zalecenia dla nauczyciela do pracy z dzieckiem
 • Zaproszenie pracowników poradni na zebrania z rodzicami
 • Obserwacja działań dzieci w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez psychologa lub pedagoga
 • Informowanie rodziców o potrzebie przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka, zachęcanie do współpracy z Poradnią
Cały rok Dyrektor,

specjaliści z placówki,

wychowawcy

grup

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

L.p. ZADANIA

DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

FORMY REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIE-DZIALNE
1.
 • zapoznanie rodziców z organizacją i działalnością przedszkola oraz dokumentami prawnymi m.in. Statut Przedszkola
 • omówienie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka (upoważnienie osób do odbioru dziecka);procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola
 • Podstawa Programowa Program dydaktyczno – wychowawczy; roczny plan pracy przedszkola
 • wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
 • zebrania z rodzicami
wrzesień 2018r. Dyrektor

Wychowawcy

grup

2.
 • współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora
 • wspierania działalności

przedszkola poprzez

gromadzenie funduszy z

dobrowolnych składek

rodziców oraz innych źródeł

 • oceny pracy nauczyciela
 • zagadnień wychowawczych i dydaktycznych
 • współpraca Rady Rodziców z pozostałymi organami przedszkola oraz wydatkowanie funduszy zgodnie z regulaminem swojej działalności
 • posiedzenia Rady Rodziców
 • spotkania z Dyrektorem
 • dofinansowanie imprez, uroczystości i wycieczek
cały rok Dyrektor,

Rada Rodziców

3.
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci
 • wymiana informacji o dziecku, jego możliwościach rozwojowych, postępach
 • wspólne wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
 • dokumentowanie obserwacji oraz przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • spotkania grupowe
 • rozmowy indywidualne
 • ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności
 • propozycje pracy z dzieckiem w domu
 • proponowanie pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
cały rok szkolny

do końca kwietnia 2019 r.

Wychowawcy grup

Wychowawcy

6-latków

4.
 • udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, dniach otwartych.
 • współorganizacja wycieczek, imprez i uroczystości
 • zachęcanie do aktywnego udziału rodziców w imprezach i konkursach
 • zachęcanie do aktywnego udziału w życiu przedszkola
 • współorganizacja teatrzyków i przedstawień
 • spotkania z rodzicami celem wymiany do-świadczeń
 • uroczystości przedszkolne wg kalendarium
 • zajęcia otwarte
 • pomoc przy organizacji uroczystości
 • doposażenie w materiały wykorzystywane do zajęć, skrzynia skarbów
 • kółko teatralne

Rodzice – dzieciom”

Cały rok szkolny

zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

Dyrektor,

Wychowawcy grup

Nauczyciele prowadzący kółka zainteresowań

5.
 • promocja przedszkola w środowisku lokalnym
 • sukcesy dzieci – sukcesem nas wszystkich
 • artykuły w lokalnych mediach, na stronie internetowej
 • płyty ze zdjęciami (całoroczne wydarzenia z życia grupy)
Cały rok Dyrektor,

Nauczycielki grup,

6.
 • ewaluacja działalności przedszkola i współpracy organów przedszkola z rodzicami
 • przedstawienie wyników ewaluacji Radzie Rodziców
 • aktywny udział rodziców i nauczycieli w prowadzonych badaniach
Marzec/ kwiecień 2019 powołany zespól nauczycieli