RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZICÓW/
OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

1. Dane osobowe, o których mowa wyżej, przetwarzane są przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka”, na podstawie następujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO):

2. Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka, przetwarzanych w celu wykonania zadań odnoszących się do dokumentowania czynności wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz statutowych zadań przedszkola jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka”,

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

 • aktów wykonawczych do wyżej wskazanych ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

  3. W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych dziecka w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4. Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należeć będzie:

 • promowanie działalności przedszkola, w tym organizowanych przez placówkę imprez i uroczystości,

 • realizacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu,

 • dochodzenie roszczeń.

  5. Podanie przeze mnie Miejskiemu Przedszkolu Publicznemu Nr 8 „Bajeczka”, danych dotyczących mnie i mojego dziecka jest prawnie określonym warunkiem koniecznym do objęcia dziecka programem zajęć szkolnych i wychowawczych.

  6. Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ich Administratora, w tym profilowaniu.

  7. Przysługują mi prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) danych,

 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Administrator Danych przechowywał będzie moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka przez okres wynikający z przepisów wskazanych w pkt. 2.

  9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  10. Dane osobowe dotyczące mnie i mojego dziecka mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z przedszkolem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, agencje ochrony osób i mienia, psycholog, terapeuta rodzinny, praktykanci, stażyści, zleceniobiorcy. Szczegółowy wykaz tych podmiotów dostępny jest u wyznaczonego w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 8 „Bajeczka” Inspektora Ochrony Danych.

  11. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: 537 005 680, pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8 ‘Bajeczka” z siedziba na os. Konstytucji 3-go Maja 15 83-200 Starogard Gdański, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.jednostki@um.starogard.pl

………………………………………………

(Dyrektor przedszkola)