Przedszkole Promujące Zdrowie

Od 1 września 2016 roku Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8 „Bajeczka” zostało przyjęte do Pomorskiej Sieci Szkół realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.

 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Przyjęty model Szkoły Promującej Zdrowie stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. 


Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

 • Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.

 • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

 

Polski model  Szkoły Promującej Zdrowie

 • Powyższe informacje pochodzą ze strony https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-19445/szkoa-promujca-zdrowie

Obecnie nasza placówka jest na etapie opracowywania i wyznaczania kierunków pracy pomagających nam określić program pracy w „Szkole Promującej Zdrowie”. Wyznaczenie celu, określenie wskaźników do realizacji oraz osiągnięcia celu.

Zgodnie z naszą Roczną Koncepcją Pracy Przedszkola, której tematem jest „Sport to zdrowie”. Chcemy promować zarówno wśród dzieci, jak i rodziców różnorodne formy dbania o zdrowie, tak fizyczne, jak i psychiczne i społeczne, które niejednokrotnie są pomijane.

Promując zdrowie wśród naszych wychowanków podejmujemy poniższe działania:

Realizujemy Innowacje :

 • Projekt warsztatów służących osiągnięciu zdrowia psychicznego”,
 • Mały sportowiec” (wspólnie z Beniaminkiem 03).

Nasze działania:

 • Cyklicznie organizujemy „Tydzień zdrowej żywności”
 • Bierzemy udział w programie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej „ Czyste powietrze wokół nas”,
 • Udział w programie Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim – Edukacja dla bezpieczeństwa „Ognik”,
 • ZUMBA dla dzieci,

W naszej placówce odbyły się również spotkania ze specjalistami:

 • Ratownikiem medycznym – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
 • Dietetykiem,
 • Policjantem
 • Koszykarzami z SKS „POLPHARMA”.

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób. W tym celu należy:

• przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,

• pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę,

• powierzać dzieciom niektóre proste zadania, 

• zachęcać dzieci do generowania pomysłów,

• zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

Przedszkole promujące zdrowie ma niepowtarzalną szansę edukowania rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci. Należy:

• pozyskać rodziców do współpracy w tworzeniu PPZ na zasadzie partnerstwa,

• pomóc rodzicom w: uświadomieniu sobie wartości zdrowia dla nich samych i ich dzieci, identyfikacji czynników wpływających na zdrowie, w tym zwłaszcza czynników związanych ze stylem życia, rozwijaniu kompetencji wychowawczych oraz w zakresie dbałości o zdrowie własne i dzieci,

• zachęcać rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

Przedszkole jest miejscem, w którym żyje i realizuje swoje różne zadania społeczność przedszkola. Społeczność tę tworzą wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci i ich rodzice. W przedszkolu istnieje wiele czynników, które mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie i samopoczucie wszystkich członków jego społeczności.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Działania w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie

1.Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie.

2. Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci.

3. Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.

4. Planowanie działań i ich ewaluacja.

5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami przedszkola.

6. Współpraca ze społecznością lokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu.

 

 

Szczegóły:
Szkoła promująca zdrowie