Rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 70/01/2019
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 18751)) w związku
z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 9962)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Starogard Gdański na rok szkolny 2019/2020.
1) od 08.04.2019 r. od godz. 9:00 do 19.04.2019 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 23.04.2019 r. od godz. 9:00 do 02.05.2019 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
3) 17.05.2019 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 20.05.2019 r. od godz. 8:00 do 31.05.2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania;
5) 03.06.2019 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 2. Ustala się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Starogard Gdański na rok szkolny 2019/2020.
1) od 10.06.2019 r. od godz. 9:00 do 14.06.2019 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 17.06.2019 r. od godz. 9:00 do 21.06.2019 r. do godz. 15:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
3) 24.06.2019 r. o godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) od 24.06.2019 r. od godz. 8:00 do 28.06.2019 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia, w postaci pisemnego oświadczenia w placówce

placówce zakwalifikowania;
5) 01.07.2019 r. o godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 3. Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020, będzie prowadzona
przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349,1432, 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 2203, z 2018 r.
poz. 1000, 1290, 1669 i 2245.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych oraz dyrektorom
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej
http://bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Starogard
Gdański
Janusz Stankowiak